زمان را مدیریت کنیم

welcome to the technical training

به وب لاگ آموزشی - تخصصی من خوش آمدید

فريد بن سعيد
training.nigc@gmail.com

my picture

my picture

درباره من

عکس من
ايران - تهران:آدرس الكترونيكي training.nigc@gmail.com, تلفن تماس : 09126408871-02181315724, Iran
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نفت شغل :کارشناس ارشد آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران

oil&gas

The petroleum industry is concerned primarily with the production, transportation, refining and chemical conversion of hydrocarbon minerals form the earth. Most of the hydrocarbons produced are in liquid and gaseous from and are called by names like crude oil, natural gas, condensate, etc. Coal, oil shale, tar sands, and the like also contain hydrocarbons. Even though they exist in the earth as solids, they may be processed to obtain products with the same properties as those made from oil or gas. A hydrocarbon is the general name given to any material composed primarily of hydrogen and carbon. Other materials may be present, but carbon and hydrogen are the primary constituents. The behaviour of hydrocarbon systems is very complex as evidenced by the fact that many branches of science and engineering devote much time to their study. It is not feasible or necessary to be an “expert” in all of these areas. But … there is a basic language that understanding it is the purpose of this section. bensaeedsh@gmail.com Die Mineralölindustrie ist in erster Linie mit der Herstellung, Transport, Raffination und chemische Umwandlung von Kohlenwasserstoff Mineralien betreffenden Form der Erde. Die meisten der von Kohlenwasserstoffen in flüssiger und gasförmiger aus und werden durch Namen wie Erdöl, Erdgas genannt, Kondensat, etc. Kohle, Ölschiefer, Ölsande und dergleichen auch Kohlenwasserstoffe enthält. Obwohl sie in der Erde als Feststoffe vorliegen, können sie verarbeitet werden, um Produkte mit den gleichen Eigenschaften wie die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt zu erhalten. Ein Kohlenwasserstoff ist die allgemeine Bezeichnung für jedes Material hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Andere Materialien vorhanden sein können, aber Kohlenstoff und Wasserstoff sind die wichtigsten Bestandteile. Das Verhalten der Kohlenwasserstoff-Systeme ist sehr komplex wie die Tatsache, dass viele Zweige der Wissenschaft und Technik viel Zeit, um ihr Studium zu widmen belegt. Es ist nicht möglich oder notwendig, ein "Experte" in allen diesen Bereichen werden. Aber ... es ist eine grundlegende Sprache, die es zu verstehen ist das Ziel dieses Abschnitts Petroleumsnæringen er opptatt primært med produksjon, transport, foredling og kjemisk konvertering av hydrokarbon mineraler form jorden. De fleste av hydrokarboner som produseres er i flytende og gassform fra og er kalt med navn som råolje, naturgass, kondensat, etc. kull, oljeskifer, tjæresand, og liker også inneholde hydrokarboner. Selv om de finnes i jorden som faste stoffer, kan de behandles for å oppnå produkter med samme egenskaper som de laget av olje eller gass. Et hydrokarbon er det generelle navnet på materiale består hovedsakelig av hydrogen og karbon. Andre materialer kan være tilstede, men karbon og hydrogen er den primære bestanddeler. Oppførselen til hydrokarbon systemer er svært kompleks som gjenspeiles av det faktum at mange grener av vitenskap og ingeniørkunst vie mye tid til å studere deres. Det er ikke mulig eller nødvendig å være en "ekspert" i alle disse områdene. Men ... det er en grunnleggende språk som forståelse det er hensikten med denne delen.

فهرست مطالب این وب لاگ (فرید بن سعید ) براي مشاهده تيتر مطالب روي مثلث كنار ماه انگليسي کلیک نمایید

آخرین اخبار صنعت نفت و گاز

آخرين اخبار دانشگاهي

مطالب علمي دانشگاهي ايران

توجه توجه :دوستان مطالب اين وب لاگ بر مبناءسال ميلادي بايگاني مي شود روي هرسال ميلادي بالاي حديث روز كليك كنيد مطالب آن سال در وب ظاهر مي شود پيش فرض هم سال جاري مي باشدبراي سهولت در كادرجستجو زير هم مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را تايپ كنيد مطلب مورد نظر در اولين پيام ديده مي شود .روز خوبي داشته باشيد .براي جستجو در وب لاگ من كلمات كليدي را وارد كنيد

۱۳۹۲ تیر ۲۶, چهارشنبه

گاز پروم و درسهای فرآوان برای آموختن

گاز پروم و درسهای فرآوان برای آموختن

اکبرناظمی کارشناس ارشد شرکت ملی گاز ایران

Nazemi_akbar2007@yahoo.com

مقدمه

   روسیه با در اختیار داشتن افزون بر48 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی،بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی و بزرگترین صادر کننده آن، به شمار می آید. شرکت دولتی گاز پروم بزرگ ترین شرکت روسیه  محسوب می شود که در سال 1989 میلادی تاسیس شد. دفتر این شرکت در شهر مسکو پایتخت روسیه قرار دارد که 440 هزار نفر کارمند دارد و با در اختیار داشتن عظیم ترین شبکه خطوط لوله انتقال گازو انحصار صادرات گاز طبیعی،تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در تمام بازارهای گاز،نقش پیشرو داشته باشد.این شرکت به 32 کشور گاز صادر می کند وهمچنان می کوشد تا بازارهای گاز خود را  گسترش دهد. این شرکت در سال گذشته میلادی 556 میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده است که معادل 5% مجموع گاز تولید شده در جهان می باشد. این شرکت همچنین در سال گذشته 161 میلیارد و500 میلیون متر مکعب گاز صادر کرده است. سود خالص این شرکت در سال 2006 میلادی،18 میلیارد و300 میلیون یور و بوده است. آلکسی میلررئیس هیات  اداره کننده گاز پروم  اخیرا" اظهارداشت: طی 7 تا 10 سال آینده شرکت ما خواهد توانست در رتبه بندی، عنوان بزرگترین شرکت جهان را به خود اختصاص دهد ، تا آن زمان این شرکت قادر خواهد بود که ارزش خود را در بازار بورس از حدود یک تریلیون دلار به سه برابر افزایش دهد. با توجه به اهمیت این شرکت درزمینه انرژی و برای استفاده بيشتر مديران ارشد و سياستگذاران حوزه انرژي كشورمان از تجربيات  این شرکت روسي به معرفی ساختار اين شرکت پرداخته وراهبردهایی که اخیرا" این شرکت  جهت دستیابی به حداکثر سود اقتصادی در پیش گرفته را بیان خواهیم کرد.

ساختار شرکت گاز پروم

1- دفتر هیات  مدیره : این دفتر شامل اداره حسابرسی داخلی و کنترل فعالیت مالی و اقتصادی سازمانها وشرکتهای متعلقه،دبیرخانه هیات مدیره ،اداره تشریفات و اداره مدیریت امور باشد.

2-اداره اتوماتیزاسیون، اطلاع رسانی ، ارتباطات و مترولوژی:

این اداره ، پنج اداره را در بر می گیردکه عبارتند از:اداره های اتوما تیزه کردن جریانهای فناوری ،بکار گیری وهمراهی پروژها،سیستم های اطلاعاتی و مدیریت، مترولوژی و کنترل کیفیت گاز و بالاخره اداره ارتباطا ت و دفاع از ذخایر اطلاعاتی .

3- اداره حسابداری : اداره حسابداری واداره حسابرسی وگزارش یکپارچه زیر مجموعه های این بخش می باشند.

4-اداره ارتباطات خارجی:این بخش نیز دو اداره را در بر می گیرد:اداره ارتباطات خارجی و اداره پروژهای بین المللی.

5- اداره احداث اساسی و حمل ونقل:این بخش نیز شامل اداره حمل ونقل وبرنامه ریزی برای سرمایه گذاری می شود.

6- اداره مالی واقتصادی.

7- اداره بازاریابی ،باز فرآوری گاز و هیدرو کربورهای مایع: پنج اداره زیر مجموعه های این بخش هستند که عبارتند از :اداره بازار یابی محصولات صنعتی ،اداره با زفرآوری گاز،اداره ارسا ل و فروش گاز،اداره کار با شرکتهای منطقه ای گاز واداره توزیع گاز.

8- اداره توسعه استراتژیک.

9-اداره استخراج گاز،کندنسات گاز ونفت : این بخش هم پنج اداره را در بر می گیرد:اداره اکتشا فاتهای زمین شناسی ،ارائه مجوز و استفاده از منابع زیر بستر،اداره حفاری چاه های گاز و کندنسا ت گاز ،اداره فناوری و طراحی معادن دریایی،اداره استخراج گاز و کندنسا ت گازو اداره زمین شناسی صنعتی و طراحی معادن.

10- اداره سیاست اطلاعاتی : این بخش شامل سه اداره می شود که عبارتند از:اداره کار با رسانه های گروهی ،اداره اطلاعاتی و تحلیلی و اداره توسعه روابط عمومی .

11- اداره کار با مناطق فدراسیون روسیه

12- اداره حمل و نقل،نگه داری گاز در شرایط زیر زمینی واستفاده از آن: سه بخش و چهار اداره زیر مجموعه این اداره هستند: بخش حفاظت از زنگ زدگی ،بخش سازماندهی و تعمیر تجهیزات فناوری،بخش حمایت فنی از پروژهای خارجی و آتیه دار،اداره گاز رسانی و استفاده از گاز،اداره نگه داری گاز در شرایط زیر زمینی ،اداره حمل ونقل گاز و کندنسات گاز واداره انرژی .

13- اداره مدیریت اموال و روابط کورپوراتیو: این اداره شامل اداره سازماندهی کار با اموال ،اداره کار با اموال غیر منقول و استفاده از زمین و اداره حسابرسی،آنالیز وسیاست کورپوراتیو می شود.

14- اداره مدیریت پرسنل: این اداره نیز ،اداره کار و توسعه اجتماعی واداره درجه بندی وپرداخت کار را در بر می گیرد.

15- اداره آزمایش اقتصادی وتشکیل قیمت: ادارهای اقتصاد کلی ،تشکیل قیمت و آزمایش اقتصادی ، این اداره راتشکیل می دهند.

16- اداره پزشکی .                                       17- بخش سازماندهی تعامل با بانکهای تجاری .

18- بخش برنامه های ویژه                         19- مرکز موقعیت رئیس شرکت سهامی گاز پروم.

20- کمیته مناقصه                                      21- اداره سیاست مالیاتی .

22- اداره کار با پارلمان فدراسیون روسیه       23 - اداره کشاورزی .

24- اداره اقتصادی                                           24  - اداره مرکزی ،توليدی و تنظيم کننده .

25- اداره حقوقی: اين اداره شامل بخش همراهی حقوقی پروژهای ویژه و چهار اداره می شود که عبارتند از : اداره استفاده از حقوق قضایی واداری ،اداره کار قراردادی و تنظیم لیستها ،اداره تامین حقوقی فعالیت اقتصاد خارجی و اداره آزمایشهای حقوقی و میزان کار مقرر.

راهبردهای جدید شرکت گازپروم

مطالعات زمین شناسی شرکتهای  بزرگ آمریکایی نشان می دهد که بستر آب های قطب شمال بیش از 25 در صد ذخایر نفت و گاز و سایر منابع هیدرو کربنی جهان را در خود جای داده است و اکنون به دلیل گرم شدن هوای جهانی و کاهش یخ ها در قطب امکان بهره برداری از این ذخایر فراهم شده است. روسیه با این ادعا که بخش زیادی از بستر آب های قطب شمال ادامه فلات قاره این کشور است بر 1 میلیون و 200 هزار کیلومتر (حدود 460 هزار مایل مربع) از سرزمین قطب شمال ادعای مالکیت دارد. این ادعا به وسیله دیگر کشورها با چالش رو به رو شده است و سازمان ملل باید در باره این ادعای روسیه نظر بدهد.تنها میدان شتوکمان در دریای بارنتز دارای حدود 3 تریلیون و 800 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است.این میزان بیش از آن چیزی است که شرکت گاز پروم  طی 30 سال گذشته به اروپا صادر کرده است. شرکت دولتی گاز پروم، که 24% گاز اروپا را از طريق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده تامين می کند وبا تلاش در جهت ساخت خط لوله 12.1ميليارد دلاری شمال اروپا (نورد استريم) که از بندر وايبورگ روسيه در ساحل دريای بالتيک تا سواحل آلمان در نزديکی گريفسوالد امتداد خواهد داشت و کشورهايی مانند بلاروس،اوکراين و لهستان را که به طور سنتی مسير ترانزيت گاز هستند دور خواهد زد، قصدافزايش نفوذ خود وتسهيل در امر صادرات گاز به بازار امتحان شده وشفاف اروپا را خواهد داشت.                          

نتیجه گیری

بنابراین با بررسی ساختار شرکت گاز پروم روسیه به این نتیجه خواهیم رسید که تمامی مراحل صنعت گاز از تولید تا صادرات همه زیر مجموعه این شرکت می باشد و بدلیل همین ساختار یکنواخت و منسجم       می باشد که الکساندر آناننکوف معاون مدیر گاز پروم اعلام کرده است : شرکت انحصاری گازپروم پیش بینی تولید سالانه گاز طبیعی خود را تا سال 2020میلادی از 580 میلیارد متر مکعب به 670 میلیارد متر مکعب گاز و صادرات خود راتا سال 2015 از 161 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب به 180 میلیارد متر مکعب گاز افزایش داده است.از آنجا که جمهوری اسلامی ایران سعی دارد رویکرد همکاری در بخش انرژی  با کشورهای همسایه را در پیش بگیرد و روسیه در این میان مسلما" نقش کلیدی وراهبردی خواهد داشت ذکر نکات زیر قابل تامل می باشد:

-         سرمایه گذاری قابل توجه شرکت گاز پروم در بدست آوردن هر چه بیشتر بازارهای گاز اروپا و در راستای این سرمایه گذاری هرگز نمی خواهد کشوری با منابع نامحدود گازوتوانایهای بالقوه صدور گاز مانند ایران وارد این بازار شود.

-     در نخستین سال های پس از 2000 که مصرف کنندگان اروپایی به ازای هر یکهزار متر مکعب گاز 200 الی 250 دلار به روسیه می پرداختند، قیمت گاز برای کشورهای حوزه بالتیک و کشورهای مستقل مشترک المنافع بین 55 تا 100 دلار بود. برای مدتی طولانی، صادرات گاز روسیه به کشورهای مستقل مشترک المنافع زیان ده بود و این کشور به مدت 13 سال  پس از فروپاشی اتحاد شوروی به اقتصاد کشورهای همسایه یارانه پرداخت می کرد. در پایان سال 2005 روسیه تصمیم گرفت بتدریج        قیمت های  گاز را بر اساس بازار آزاد دریافت دارد چرا که سیاستگذاران حوزه انرژی روسیه دریافتند که سیاست حمایت از کشورهای همسایه با قیمتهای پایین انرژی ثمری ندارد. در واقع این کشورها با روسیه اتحاد پایداری تشکیل ندادند و به دوستان مسکو هم تبدیل نشدند.
سپس این ادعا مطرح شد که چرا گاز باید به کشورهای همسایه به بهای یک سوم بازار فروخته شود، در حالی که اروپا آمادگی دارد دو یا سه برابر آن را به روسیه بپردازد؟

-             این  شرکت بزرگ روسی با  طولاني کردن زمان حضور خود در بسیاری از ميدانهای نفت وگاز و گرفتن سهم بیش از 50% از  تولیدات میدان ، ضمن طولانی کردن حضور پیمانکاران خود که باعث افزایش بیشتر دست مزد کارشناسان آنان می شود هرنوع برنامه جديد آنها نيز بايد اجرا شود كه در بسیاری از مواقع باعث آسیب رساندن به مخزن می شود.

-        مراجع:

-        www.gasprom.com

-        www.eia.doe.gov

-        www.iea.org

-        www.shana.ir

-        www.gas.com

 

 

 

 

 

اخبار الكترونيك

سايت هاي آموزشي فرهنگي

تازه هاي نشريات فني

آخرين اخبار دولت الكترونيك