زمان را مدیریت کنیم

welcome to the technical training

به وب لاگ آموزشی - تخصصی من خوش آمدید

فريد بن سعيد
training.nigc@gmail.com

my picture

my picture

درباره من

عکس من
ايران - تهران:آدرس الكترونيكي training.nigc@gmail.com, تلفن تماس : 09126408871-02181315724, Iran
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نفت شغل :کارشناس ارشد آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران

oil&gas

The petroleum industry is concerned primarily with the production, transportation, refining and chemical conversion of hydrocarbon minerals form the earth. Most of the hydrocarbons produced are in liquid and gaseous from and are called by names like crude oil, natural gas, condensate, etc. Coal, oil shale, tar sands, and the like also contain hydrocarbons. Even though they exist in the earth as solids, they may be processed to obtain products with the same properties as those made from oil or gas. A hydrocarbon is the general name given to any material composed primarily of hydrogen and carbon. Other materials may be present, but carbon and hydrogen are the primary constituents. The behaviour of hydrocarbon systems is very complex as evidenced by the fact that many branches of science and engineering devote much time to their study. It is not feasible or necessary to be an “expert” in all of these areas. But … there is a basic language that understanding it is the purpose of this section. bensaeedsh@gmail.com Die Mineralölindustrie ist in erster Linie mit der Herstellung, Transport, Raffination und chemische Umwandlung von Kohlenwasserstoff Mineralien betreffenden Form der Erde. Die meisten der von Kohlenwasserstoffen in flüssiger und gasförmiger aus und werden durch Namen wie Erdöl, Erdgas genannt, Kondensat, etc. Kohle, Ölschiefer, Ölsande und dergleichen auch Kohlenwasserstoffe enthält. Obwohl sie in der Erde als Feststoffe vorliegen, können sie verarbeitet werden, um Produkte mit den gleichen Eigenschaften wie die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt zu erhalten. Ein Kohlenwasserstoff ist die allgemeine Bezeichnung für jedes Material hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Andere Materialien vorhanden sein können, aber Kohlenstoff und Wasserstoff sind die wichtigsten Bestandteile. Das Verhalten der Kohlenwasserstoff-Systeme ist sehr komplex wie die Tatsache, dass viele Zweige der Wissenschaft und Technik viel Zeit, um ihr Studium zu widmen belegt. Es ist nicht möglich oder notwendig, ein "Experte" in allen diesen Bereichen werden. Aber ... es ist eine grundlegende Sprache, die es zu verstehen ist das Ziel dieses Abschnitts Petroleumsnæringen er opptatt primært med produksjon, transport, foredling og kjemisk konvertering av hydrokarbon mineraler form jorden. De fleste av hydrokarboner som produseres er i flytende og gassform fra og er kalt med navn som råolje, naturgass, kondensat, etc. kull, oljeskifer, tjæresand, og liker også inneholde hydrokarboner. Selv om de finnes i jorden som faste stoffer, kan de behandles for å oppnå produkter med samme egenskaper som de laget av olje eller gass. Et hydrokarbon er det generelle navnet på materiale består hovedsakelig av hydrogen og karbon. Andre materialer kan være tilstede, men karbon og hydrogen er den primære bestanddeler. Oppførselen til hydrokarbon systemer er svært kompleks som gjenspeiles av det faktum at mange grener av vitenskap og ingeniørkunst vie mye tid til å studere deres. Det er ikke mulig eller nødvendig å være en "ekspert" i alle disse områdene. Men ... det er en grunnleggende språk som forståelse det er hensikten med denne delen.

فهرست مطالب این وب لاگ (فرید بن سعید ) براي مشاهده تيتر مطالب روي مثلث كنار ماه انگليسي کلیک نمایید

آخرین اخبار صنعت نفت و گاز

آخرين اخبار دانشگاهي

مطالب علمي دانشگاهي ايران

توجه توجه :دوستان مطالب اين وب لاگ بر مبناءسال ميلادي بايگاني مي شود روي هرسال ميلادي بالاي حديث روز كليك كنيد مطالب آن سال در وب ظاهر مي شود پيش فرض هم سال جاري مي باشدبراي سهولت در كادرجستجو زير هم مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را تايپ كنيد مطلب مورد نظر در اولين پيام ديده مي شود .روز خوبي داشته باشيد .براي جستجو در وب لاگ من كلمات كليدي را وارد كنيد

۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

تعاريف و واژه هاي گاز رسانيتوزيع گاز

تعاريف و واژه هاي گاز رساني(توزيع گاز )

تعاريف و واژه هاي گاز رساني
1-شركت:
منظور شركت ملي گاز ايران ويا شركتهاي گاز استاني است.
2-گاز طبيعي:
مخلوطي است از گاز متان ومقدار جزيي تركيبات ديگر.
3-متقاضي:
عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را از شركت بنمايد.
4-اشتراك:
عبارت است از امكان استفاده مجاز از گاز طبيعي كه از طريق نصب خط انشعاب و وسايل اندازه گيري لازم طبق مقررات محقق مي شود.
5- مشترك:
عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق ضوابط اقدام وشماره اشتراك به وي تخصيص يافته باشد.
6- پيمان فروش گاز طبيعي:
عبارت است از قراردادي كه في ما بين شركت و متقاضي منعقد وطبق مفاد آن جريان گاز مشترك داير مي گردد.
7-تامين گاز طبيعي:
تامين گاز طبيعي عبارت است از عرضه گاز طبيعي با مشخصات مندرج در پيمان فروش گاز طبيعي در نقطه تحويل اعم از اينكه مشترك از آن استفاده بنمايد يا ننمايد.
8-انواع مشترك (از لحاظ مقدار مصرف):
1-8-مشترك جزء : به مشتركي اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي با فشار 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده وحداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتر يا برابر با 160 متر مكعب در ساعت باشد.
2-8-مشترك عمده: به مشتركي اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي با فشار بيش از 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي بيشتر از 160 متر مكعب باشد.
9-انواع مشترك(از لحاظ نوع مصرف):
-مشتركين خانگي: به مشتركيني اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي جهت وسايل و تجهيزات متعارف استاندارد گاز سوز خانگي در واحدهاي مسكوني (مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت حداقل داراي يك اتاق ويك آشپزخانه وسرويس متناسب با عرف محل سكونت باشد) استفاده مي نمايند.
-دولتي:
اماكن وتاسيسات دولتي شامل اماكن وتاسيسات ادارات ،ارگانها،نهادها وسازمانهاي زير نظر مقام رهبري ،قواي سه گانه ،شهرداري ها،نيروهاي نظامي وانتظامي...
- مشتركين عمومي: شامل مراكز فرهنگي،آموزشي و ورزشي دولتي،غير دولتي ،تعاوني وخصوصي نظير كتابخانه ها ، موزه ها،مهد كودك ها،كودكستان ها،مدارس،اردوگا ههاي دانش آموزي،دانشگاه ها،مراكز آموزش فني وحرفه اي، مدارس وحوزه هاي علوم ديني، اماكن مقدسه مذهبي ،مساجد، حسينيه ها،باشگاه هاي ورزشي ومراكز شبانه روزي نگهداري معلولان وبيمارستان هاي آموزشي گرمابه هاي سنتي (تجاري ويژه) كه داراي تائيديه معتبر از مراجع ذيصلاح باشند.
- كسب، خدمات(تجاري)
-مشترك صنعتي:مشتركين صنعتي شامل واحدهاي صنعتي،تاسيسات گردشگري، نانوايي هاي فانتزي، صنعتي وپالايشگاه وتلمبه خانه ها(در مالكيت وزارت نفت)، پتروشيمي توليد كود اوره ،ساير پتروشيمي هاي دولتي.
- نيروگاه ها(در مالكيت وزارت نيرو).
- حمل و نقل(براي ايستگاههاي سوخت گيري گاز طبيعي فشرده cng)
-كشاورزي ،دامپروري آبزيان كه داراي تائيديه معتبر باشند.
10-رگولاتور(تنظيم كننده فشار):
دستگاهي است كه به وسيله آن فشار گاز مصرفي مشترك مطابق قرارداد تنظيم مي گردد و در مالكيت شركت مي باشد.
11- كنتور:
دستگاهي است كه به وسيله آن مقدار مصرف گاز اندازه گيري مي شود ودر مالكيت شركت مي باشد.
12-ايستگاه مشتركين عمده:
عبارت است از وسايلي كه بمنظور سنجش مقدار گاز ،تنظيم وتثبيت فشار گاز طبق قرارداد در محل مورد تائيد شركت نصب گرديده ودرمالكيت شركت مي باشد.
13-ظرفيت كنتور/ايستگاه:
عبارت است از حداكثر مقدار گازي كه در شرايط استاندارد در مدت يك ساعت از كنتور/ايستگاه قابل عبور مي باشد.
14-شبكه توزيع:
عبارت است از لوله هاي شبكه شهري كه گاز طبيعي با فشار حدود 4 بار (60 پوند بر اينچ مربع) را از ايستگاههاي داخل شهري به محل هاي مصرف هدايت مي كند.
15- فشار استاندارد:
فشار استاندارد در شرايط استاندارد گاز طبيعي برابر 01325/1 بار معادل 694/14 پوند بر اينچ مربع مي باشد.
16- فشار گاز تحويلي به مشترك:
انواع فشار گاز تحويلي به مشترك با توجه به نوع كنتور/ايستگاه به شرح ذيل مي باشد:
1-16- فشار 4/1 پوند بر اينچ مربع
2-16- فشار 2 پوند بر اينچ مربع
3-16- فشار 60 پوند بر اينچ مربع (درايستگاه هاي اندازه گيري فشار از 45 تا 60پوند بر اينچ مربع متغير است)
17-دماي استاندارد:
دماي استاندارد در شرايط استاندارد گاز طبيعي برابر 56/15 درجه سانتيگراد معادل 60درجه فارنهايت مي باشد.
18- متر مكعب استاندارد:
معادل حجمي از گاز طبيعي است كه فضائي معادل يك متر مكعب را در شرايط استاندارد (ازنظر فشار ودما)اشغال نمايد.
19- علمك:
علمك گاز قسمت انتهايي خط انشعاب گاز مي باشد كه جهت نصب رگولاتور بر روي آن در مجاورت ومتكي به ملك مصرف كننده قرار مي گيرد وگاز يك يا چند مشترك را تامين مي نمايد.
20-خط انشعاب/خط اختصاصي:
به خط يا خطوطي اطلاق مي گردد كه گاز مصرف كنندگان را از طريق خطوط انتقال يا شبكه تغذيه ويا شبكه توزيع نقطه تحويل گاز تامين مي نمايد.
21-هزينه برقراري انشعاب :
مبلغي است كه بتناسب ظرفيت كنتور/ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراك گاز طبيعي وتامين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تاسيساتي كه شبكه تغذيه وشبكه توزيع را به تاسيسات مشترك متصل مي نمايد از مشترك اخذ مي گردد.
22-گاز بهاء:
عبارت است از بهاي يك متر مكعب استاندارد گاز طبيعي كه متناسب با نوع مصرف مشترك تعيين مي گردد(مبناي محاسبه ميزان مصرف گاز طبيعي براي مشتركين جزء رقم شماره انداز كنتور وبراي مشتركين عمده متر مكعب استاندارد مي باشد).
23-قرائت دستگاه اندازه گيري/كنتور:
قرائت دستگاه اندازه گيري/كنتور به منظور محاسبه مصرف وصورتحساب گاز مشترك در فواصل زماني تعيين شده توسط شركت انجام خواهد شد.
24-دوره مصرف:
عبارت است از فاصله زماني دو قرائت متوالي دستگاه اندازه گيري/كنتور گاز مصرفي مشترك.
25-نقطه تحويل:
عبارت است از نقطه اي كه تاسيسات شركت به تاسيسات مشترك متصل مي شود.
26-تعرفه هاي فروش گاز طبيعي:
عبارت است از مبلغ گاز بهاء بر اساس مقررات وشرايطاستفاده از گاز طبيعي كه جهت مقاطع زماني خاص تعيين مي گردد.
27- نرخ تمام شده:
نرخ تمام شده عبارت است از بهاي يك متر مكعب گاز طبيعي سوي مبادي قانوني ذيربط اعلام مي گردد.


Online اضافه کردن به امتیاز faridbensaeed گزارش پست خلاف  


--
Farid Bensaeed

۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

آموزش مبحث 19 مقررات ملي ساختمان

- آشنایی با روش های (کارکردی و تجویزی)
 

پس از تعیین عوامل ویژه اصلی ساختمان و مشخص شدن گروه ساختمان، نوع روش طراحی بر اساس مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌گردد. پوسته خارجی ساختمان یکی از مهمترین بخش های یک ساختمان است و بیشترین نرخ اتلاف حرارت از این قسمت صورت می گیرد لذا طراحی و تعیین میزان عایقکاری حرارتی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا دو روش جهت بررسی یک ساختمان از دیدگاه مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و تعیین میزان مناسب عایقکاری وجود دارد.

- روش کارکردی

در تمامی حالات و برای کلیه ساختمان ها قابل استفاده است و مبنای آن نیاز کل انرژی سالانه است. در روش کارکردی مقدار ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان ( ر.ک. بخش اول کتاب - تعاریف) تعیین و با مقدار ضریب انتقال حرارت مرجع ( ر.ک. بخش اول کتاب - تعاریف) مقایسه می‌گردد. طراحی با این روش پیچیده است و نیاز به محاسبه ضریب انتقال حرارت ساختمان بر اساس محاسبات انتقال حرارت برای پوسته خارجی آن دارد.

در روش كاركردي عملكرد كل پوسته خارجي بررسي مي‌شود. در این روش ضريب انتقال حرارت مرجع براي ساختمان با توجه به گروه ساختمان و هندسه ساختمان تعيين مي‌شود. تعيين ضرايب انتقال حرارت ديوارها متناسب با گروه ساختمان از جداول مربوطه مشخص شده و سپس ضريب انتقال حرارت پوشش خارجي ساختمان با توجه به جنس مصالح و ضخامت لايه‌هاي ديوار در شرایط طراحی و یا موجود تعيين مي‌ گردد. شرط اين كه ساختمان مقررات مبحث نوزدهم به روش كاركردي را رعايت كند اين است كه ضريب انتقال حرارت طرح كوچكتر از ضريب انتقال حرارت مرجع ساختمان باشد.چنانچه مقدار ضریب انتقال حرارت مرجع بیشتر باشد با اجرای راهکارهایی چون عایقکاری دیوار یا استفاده از پنجره دوجداره، باید ضریب انتقال حرارت طرح را تا میزان مرجع کاهش داد. در ادامه روش محاسبه مقدار ضریب انتقال حرارت طرح و مرجع (قسمت 3-7-) توضیح داده خواهد شد.

 

3-3-2- روش تجویزی

این روش تنها در مورد خانه‌هاي ويلايي، آپارتمان‌هاي ‌مسكوني گروه 1 و 2 با‌ زيربناي کل كمتراز 1000 مترمربع و کلیه ساختمان‌هاي گروه 3 قابل استفاده است (تبصره: در ساختمان های گروه 1 میزان صرفه جویی در مصرف انرژی، در صورت تمایل به استفاده از شیشه های تک جداره بدون کاهش سطوح جدارهای نورگذر AG به کمتر از 12/1 سطح زیربنا Ah ، لازم است طراحی با استفاده از روش الف (روش کارکردی) انجام گردد.)

در روش تجويزي مشخصات عملكردي هر يك از اجزا به طور مجزا، مشخص شده و هر يك از اجزا ساختمان براي رعايت شرايط استاندارد بايد ويژگي‌هاي مشخص شده در استاندارد را داشته باشد. بديهي است كه مقدار مقاومت حرارتی ارائه شده در جداول در روش تجويزي، با فرض وجود شرايط خاص كه شرايط استاندارد ناميده مي‌شود براي ساختمان تعیین شده است. محاسبات این روش ساده تر و نتایج آن محافظه کارانه تر است.

به عبارتی دیگر جهت بررسی یک ساختمان و یا طراحی آن مطابق روش تجویزی لازم است تا ابتدا مقاومت حرارتی مربوط به هر یک از عناصر دیوار، سقف و کف جداگانه محاسبه گردد. هر یک از مقاومت‌های حرارتی بدست آمده باید از مقدار ارایه شده در جدول مخصوص روش تجویزی، مساوی و یا بزرگتر باشد، در اینصورت می‌توان گفت که ساختمان مذکور مطابق روش تجویزی شرایط مبحث نوزدهم را رعایت می‌نماید و در غیر اینصورت باید با افزایش مقاومت حرارتی عناصر (به وسیله عایق‌کاری و یا استفاده از مصالح با مقاومت حرارتی بیشتر) مقدار مقاومت هر عنصر را به حد استاندارد رساند.

 • توضیح:

در روش کارکردی نسبت به روش تجویزی، طراح محدودیت خاص از نظر بهینه‌سازی قسمت‌های مختلف ساختمان را ندارد. به عبارتی دیگر دست طراح در انتخاب عایق‌کاری جداره‌های مختلف و همچنین استفاده یا عدم استفاده از پنجره دوجداره در ساختمان، باز است، به عنوان نمونه می‌تواند در قسمت دیوارهای یک ساختمان عایق‌کاری بیشتری را صورت داده و به جای آن سقف ساختمان را عایق‌کاری نکند و یا از پنجره دوجداره استفاده ننماید. ولی در روش تجویزی طراح باید برای هر قسمت از جداره‌های ساختمان شرایط خاصی را تامین نماید.

3-4- آشنایی با عوامل ویژه فرعی

پس از تعیین روش طراحی مطابق مبحث نوزدهم (کارکردی یا تجویزی) جهت تعیین میزان صرفه جویی لازم در مصرف انرژی ساختمان لازم است تا علاوه بر بررسی عوامل ویژه اصلی که در بخش قبل توضیح داده شد، عوامل ویژه دیگری که عوامل ویژه فرعی نامیده می شوند نیز بررسی شوند. این عوامل در تعیین مقدار استاندارد با توجه به روش طراحی انتخاب شده تاثیر گذار می‌باشند که در ادامه این عوامل و نوع تاثیر آن بر هر روش، ارایه می‌گردد. این عوامل به شرح زیر می باشند:

الف- گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی

ب- گونه بندی از نظر نوع انرژی مصرفی (برقی و غیر برقی) برای تامین گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی

ج- گونه بندی از نظر نسبت سطح پوسته نورگذر ساختمان به سطح زیربنای مفید آن

د- گونه بندی از نظر استفاده از سیستم های نوین تهویه

ه- نحوه استفاده از ساختمان با کاربری غیر مسکونی (مداوم یا منقطع)

هر یک از موارد ذکر شده به شرح زیر می باشند:

3-4-1- گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی

ساختمان ها بر اساس بهره گیری از انرژی خورشیدی به دو گروه دسته بندی می شوند:

 • وجود امكان بهره‌گيري از انرژي خورشيدي:

در صورتی که ساختمان در مناطق گرم و مرطوب و يا با نياز سرمايي زياد قرار نگرفته باشد و سطوح نور‌گذر در جهت جنوب‌شرقي تا جنوب‌غربي بيش از 9/1 سطح مفيد ساختمان ( Ah ) باشد و همچنين موانع در برابر نور خورشيد به ساختمان با زاويه كمتر از 35 درجه نسبت به افق ( º 35 ≥ α ) ديده شود.

06

 • عدم امكان بهره‌گيري از انرژي خورشيد:

اگر شرايط امكان بهره‌گيري از انرژي خورشيد به شرح فوق ميسر نباشد.

به این ترتیب گزینه بهره مندی از انرژی خورشیدی تنها برای اقلیم های با زمستان نسبتا سرد و یا سرد اهمیت داشته و می تواند نیاز گرمایی ساختمان را تا حدی مرتفع نماید. در صورتی که یک ساختمان واجد شرایط لازم جهت بهره‌مندی از انرژی خورشیدی باشد، با اعمال ضریب 85/0 به مقاومت های ذکر شده در روش تجویزی، تا حدی از اعمال سخت گیری بر روی ساختمان کاسته می شود. در عوض با اعمال عایقکاری کمتر، ساختمان بخشی از انرژی گرمایی مورد نیاز خود را از طریق خورشید تامین می نماید.

3-4-2- گونه بندی از نظر نوع انرژی مصرفی (برقی و غیر برقی) برای تامین گرمایش/ سرمایش و آبگرم مصرفی

هر ساختمان با توجه به نوع انرژی مصرفی در یکی از گروه های زیر قرار می گیرد:

 • غير برقي

- ساختمان‌هايي كه كمتر يا مساوي 50% انرژي مصرفي آنها براي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع برقي است.

- ساختمان‌هايي كه گرمايش آنها غيربرقي و سرمايشي آنها از نوع تبخيري يا جذبي باشد.

 • برقي

- ساختمان‌هايي كه بيشتر از 50% انرژي مصرفي آنها جهت گرمايش، سرمايش، تهويه و تهويه مطبوع برقي است.

- ساختمان‌هايي كه گرمايش آنها برقي است.

- ساختمان‌هايي كه گرمايش آنها غيربرقي و سرمايش آنها توسط سيستم‌هاي مكانيكي برقي است.

بطورکلی ساختمان های داخل کشور را از لحاظ انرژی مصرفی به این طریق می توان تقسیم بندی نمود:

جدول 3-6- تقسیم بندی ساختمان ها بر مبنای انرژی مصرفی

تجهیز گرمایشی

تجهیز سرمایشی

نوع انرژی مصرفی

موتورخانه مرکزی گازسوز

کولر آبی

غیر برقی

پکیج گازسوز

کولر آبی

غیر برقی

بخاری

کولر آبی

غیر برقی

هیتر برقی

- (1)

برقی

-

چیلر تراکمی (برقی)

برقی

موتورخانه مرکزی گاز سوز

چیلر جذبی

غیر برقی

-

اسپلیت و کولر گازی

برقی

(1) : مهم نمی باشد.


 
 

3-4-3- گونه بندی از نظر نسبت سطح پوسته نورگذر ساختمان به سطح زیربنای مفید آن

ساختمان ها با توجه به نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنای مفید، متناسب با گروه بندی ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به دو گروه الف و ب دسته بندی می شوند:

 • ساختمان های گروه 1:

الف) نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنای مفید ساختمان کمتر از یا مساوی با 1:12

(AG≤Ah/12)

ب) نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنای ساختمان بیشتر از 1:12

(AG›Ah/12)

 • ساختمان های گروه 2و3:

الف) نسبت سطح خارجی نورگذر به سطح زیربنای مفید ساختمان کمتر از یا مساوی با 1:9

(AG≤Ah/9)

ب) نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنایی مفید ساختمان بیشتر از1:9

(AG›Ah/9)

AG، سطح پوسته خارجی نورگذر و Ah، سطح زیربنای مفید ساختمان می باشند.

 

3-4-4- گونه بندی از نظر استفاده از سیستم های نوین تهویه

ساختمان ها از نظر استفاده از سیستم های نوین تهویه به دو بخش تقسیم می گردند:

 • استفاده از سيستم‌هاي نوين تهويه.

در صورتی سیستم تهویه ساختمان (در صورت وجود) به عنوان سیستم نوین شناخته می شود که فضای کنترل شده داخل مجهز به سنسور CO2 بوده و به این وسیله میزان هوای تازه ورودی به هواساز را تنظیم نماید. به عبارتی دیگر دمپر مخصوص ورودی هوای تازه ( Fresh Air ) توسط یک سنسور خاص که در داخل ساختمان نصب شده‌است تنظیم گردد.

 • عدم استفاده از سيستم‌هاي نوين تهويه.

در صورتی که ساختمان فاقد سیستم فوق باشد.

 

3-4-5- نحوه استفاده از ساختمان با کاربری غیر مسکونی (مداوم یا منقطع)

 • استفاده منقطع : حداقل بتوان 10 ساعت در شبانه‌روز، كنترل دما را متوقف نمود.

فضاهاي با استفاده منقطع در دو حالت‌ زيربا استفاده مداوم در نظر گرفته می شوند

الف- اينرسي حرارتي جدارهاي فضاهاي مربوطه زياد باشد.

ب- فضاهايي كه نمی توان دماي آن را بيش از °C 7 زير دمای محدوده‌هاي متعارف پایين آورد.

 • استفاده مداوم : در صورتيكه تعريف استفاده منقطع در آن صدق نكند.

چنانچه بعضي از فضاها به صورت مداوم و برخي ديگر به صورت منقطع استفاده گردد، نوع استفاده از بخش بزرگتر ملاك مي‌باشد. مگر اينكه مساحت بخش يا بخش‌هاي كوچكتر بيش از 150 مترمربع باشد. در اين صورت محاسبات هر فضا بايد به صورت مستقل انجام شود.

دقت نمایید که نحوه استفاده از ساختمان (مداوم و یا منقطع) تنها برای کاربری های غیر مسکونی تعریف می شود. در مقام مقایسه مبحث19، الزامات سخت گیرانه تری برروی ساختمان های با استفاده دایم نسبت به استفاده منقطع اعمال می نماید.

همانگونه که در ابتدا این بخش بیان شده عوامل ویژه بر مقادیر استاندارد ارایه شده در هر روش تاثیر گذار می‌باشد. در ادامه عوامل ویژه فرعی و میزان تاثیر آن بر مقادیر استاندارد ارایه شده با توجه به روش طراحی انتخابی توضیح داده می‌شود.

- عوامل ویژه فرعی موثر در روش کارکردی

عوامل ویژه فرعی موثر در روش کارکردی عبارتند از:

1- گونه‌بندی از نظر نوع انرژی مصرفی جهت تامین گرمایش و سرمایش (برقی و یا غیر برقی)

2- نحوه استفاده از ساختمان با کاربری غیر مسکونی (مداوم یا منقطع)

تنها 2 عامل ذکر شده از عوامل ویژه فرعی بر روش کارکردی موثر می‌باشد، که در کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان برای هر یک حالات مختلف، با توجه به عوامل ویژه فرعی ذکر شده، مقادیر استاندارد به صورت جداگانه و مجزا در جداول ارایه شده است. این مقادیر در جداول شماره 3-12، 3-13 و 3-15 (جداول 1، 2 و 4، صفحات 26، 27 و 28 کتاب مبحث نوزدهم) ارایه شده است.

به عنوان مثال برای یک ساختمان که در گروه 2 قرار دارد و نوع انرژی مصرفی آن برقی و با کاربری اداری و استفاده منقطع باشد، مقادیر استاندارد مربوطه از جدول 3-15 (ستون ششم از سمت راست) برای هر یک از جداره‌های ساختمان استخراج می‌گردد و یا برای ساختمان دیگری با همین شرایط و با انرژی مصرفی غیر برقی، همان جدول (ستون سوم از سمت راست) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- عوامل ویژه فرعی موثر در روش تجویزی

در روش تجویزی جهت استفاده از مقادیر استاندارد تنها یک جدول، با توجه به گروه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جدول با شماره 3-22 (جدول شماره 6 صفحه 30 کتاب مبحث نوزدهم) مشخص شده است. لازم به ذکر است که در روش طراحی تجویزی مقاومت حرارتی جداره‌ها ملاک ارزیابی می‌باشد، از اینرو در جدول مذکور مقادیر مقاومت حرارتی استاندارد برای جداره‌های مختلف یک ساختمان ارایه شده است. عوامل ویژه فرعی موثر بر این مقادیر و میزان تاثیر هر عامل به شرح زیر می‌باشد:

1- گونه‌بندی از نظر بهره‌گیری از انرژی خورشیدی

چنانچه ساختمان مذکور شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی را دارا باشد، جهت استفاده از مقادیر ارایه شده در جدول، با توجه به نظر طراح می‌توان ضریب کاهشی 0.85 را به مقادیر مقاومت حرارتی ارایه شده در جدول شماره 3-22 (جدول شماره 6 صفحه 30 کتاب مبحث نوزدهم) وارد نمود.

2- گونه‌بندی از نظر نوع انرژی مصرفی (برقی یا غیر برقی)

در صورتیکه انرژی مصرفی ساختمان از نوع برقی باشد لازم است تا ضریب افزایشی 1.2 به مقادیر مقاومت حرارتی ارایه شده در جدول شماره 3-22 (جدول شماره 6 صفحه 30 کتاب مبحث نوزدهم) وارد شود.

3- گونه‌بندی از نظر نسبت سطح پوسته نورگذر به زیربنای مفید ساختمان

در این قسمت چنانچه مقدار سطح پوسته خارجی نورگذر به میزان 9/1 سطح زیربنای مفید جهت گروه‌های 2 و 3 و یا 12/1 سطح زیربنای مفید جهت گروه 1، کاهش یابد، با توجه به نظر طراح می‌توان به جای استفاده از پنجره‌های دوداره از پنجره تک‌جداره استفاده نمود و یا در صورت استفاده نمودن از پنجره‌های دوجداره می‌توان ضریب کاهشی 0.88 را به مقادیر مقاومت حرارتی ارایه شده در جدول 3-22 (جدول شماره 6 صفحه 30 کتاب مبحث نوزدهم) وارد نمود.

4- گونه‌بندی از نظر استفاده از سیستم‌های نوین تهویه

در صورت استفاده از سیستم‌های نوین تهویه در ساختمان می‌توان ضریب کاهشی 0.82 را به مقادیر مقاومت حرارتی ارایه شده در جدول 3-22 (جدول شماره 6 صفحه 30 کتاب مبحث نوزدهم) وارد نمود.


--
Farid Bensaeed

مقررات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان

3-1

اولین موضوعی که جهت طراحی و یا کنترل یک ساختمان مطابق با شرایط مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار می‌گیرد، عوامل ویژه اصلی نام دارد که به شرح زیر می باشند:

الف- کاربری ساختمان

ب- گونه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی و سرمایی سالانه ساختمان

ج- سطح زیر بنای مفید ساختمان

د- شهر محل استقرار ساختمان

پس از بررسی تمامی این موارد ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی گروه بندی می‌شود. در این بخش هر یک از عوامل ذکر شده به تفصیل توضیح داده شده اند.

-2-1- کاربری ساختمان

ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به 4 گروه دسته بندی می شوند. این دسته بندی بر اساس عواملی چون نوع تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه‌روز، میزان شدت اختلاف دماي احتمالي بين داخل و خارج ساختمان و اهمیت آن و همچنین اهميت تثبيت دماي فضاهاي داخل ساختمان صورت گرفته‌است. در جدول 3-3 کلیه ساختمان‌های موجود با توجه به نوع کاربری در چهار گروه الف تا د مشخص شده‌است. (پیوست 4 کتاب مبحث نوزدهم ص 77)

جدول3-3- گروه بندی کاربری ساختمان ها

نوع کاربری الف

مسكوني، بيمارستان، هتل، مهمانسرا، آسايشگاه، آزمايشگاه، مركز تحقيقاتي، خوابگاه، زايشگاه، سردخانه

نوع كاربري ب

ايستگاه راديو و تلويزيون، مركز اصلي يا فرعي مخابرات، مركز اصلي يا شعبه بانك، ايستگاه اصلي و مركز كنترل مترو، بخش اداري ساختمان صنعتي، ساختمان آموزشي، خانه بهداشت، ساختمان پست و پليس و آتش‌نشاني، مجتمع فني ـ حرفه‌اي، سالن غذا‌خوري، دانشسرا و مركز تربيت معلم، ساختمان آموزشي دانشگاهي، ساختمان اداري يا تجاري بزرگ، كتابخانه.

نوع كاربري ج

اردوگاه جهانگردي، بناي يادبود، ترمينال فرودگاه بين‌المللي يا داخلي، استاديوم ورزشي سرپوشيده، فروشگاه‌، تعيمرگاه بزرگ، كارخانه صنعتي (غير از موارد ذكر شده در كاربري د)، نمايشگاه، باشگاه، تأتر، سينما، سالن اجتماع و كنفرانس.

نوع كاربري د

انبار، تعميرگاه كوچك، كارگاه كوچك، كارخانه صنعتي اتومبيل سازي، نورد و ذوب فلزات، سيلو و مشابه آنها، پاركينگ در طبقات، آشيانه حفاظتي هواپيما، ساختمان ايستگاه وسايل نقليه زميني، ساختمان ميدان هاي ميوه و تره‌بار، ايستگاه فرعي مترو، ترمينال راه‌آهن، پناهگاه، ساختمان كشتارگاه.

 

 • تبصره : در صورتي كه بخش يا بخش‌هايي از ساختمان با مساحت بيش از 150 متر مربع و با كاربري متفاوت از كاربري عمومي ساختمان (بخش بزرگتر ساختمان) و جزو فضاهاي داخلي ساختمان محسوب ‌شود، لازم است براي هر بخش گروه‌بندي جداگانه در نظر گرفته شود و مقررات خاص مربوط به آن گروه‌بندي رعايت شود در غیر اینصورت، کاربری فضای بزرگتر به عنوان کاربری کل ساختمان تعیین می‌گردد.

به عنوان مثال در بعضی از ساختمان‌های اداری، از قسمتی از ساختمان به عنوان مهمانسرا و یا خانه سازمانی استفاده می‌شود. در اینگونه ساختمان‌ها تبصره فوق کاربرد پیدا می‌کند. چنانچه فضای مهمانسرا یا بخش مسکونی بیش از 150 متر باشد، باید جداگانه (بخش مسکونی و اداری هر کدام جداگانه به عنوان یک ساختمان مستقل) و در غیر اینصورت کل ساختمان با کاربری اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 

3-2-2- گونه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی و سرمایی سالانه ساختمان

عامل دوم از عوامل ویژه اصلی گونه‌بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی- سرمایی منطقه احداث ساختمان می‌باشد. در این قسمت ساختمان ها با توجه به محل قرارگیری و اقلیم منطقه از نظر سطح نیاز انرژی گرمایی – سرمایی به سه گروه تقسیم می گردند:

 • نیاز انرژی گرمایی – سرمایی سالانه کم
 • نیاز انرژی گرمایی – سرمایی سالانه متوسط
 • نیاز انرژی گرمایی – سرمایی سالانه زیاد

به عنوان مثال نیاز انرژی شهر زاهدان مطابق با جدول زیر کم است

جدول3-4- گونه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی و سرمایی سالانه ساختمان (مبحث 19 پیوست 3 ص 65)

نام شهر

نیاز انرژی

نیاز گرمایی زیاد

نیاز سرمایی زیاد

گرم و مرطوب

115

116

117

زاهدان

زردگل سرخ آباد

زنجان

کم

متوسط

زیاد

         

check

check

لیست کلیه شهرهای کشورمان در پیوست 3 کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ص 74-65 همراه با نیاز انرژی آن شهر ارائه شده‌است.

تبصره : در صورتیکه شهر مورد نظر در فهرست نباشد می توان از اطلاعات نزدیکترین شهر یا اقلیم مشابه استفاده نمود.

به عنوان مثال شهری مانند تربت‌جام، اسم آن در لیست پیوست 3 کتاب نیامده است. برای تعیین نوع نیاز انرژی این شهر می‌توان از نوع نیاز انرژی شهر تربت‌حیدریه که نزدیکترین شهر به آن است، استفاده نمود.

3-2-3- سطح زیر بنای مفید ساختمان

ساختمان ها از نظر سطح زیر بنای مفید (ر.ک. بخش اول کتاب- تعاریف) به دو گروه تقسیم می گردند:

 • زیر بنای مفید کمتر یا مساوی 1000 متر مربع
 • زیر بنای مفید بیشتر از 1000 متر مربع

در محاسبه زیربنای مفید ساختمان به تعداد طبقات و فضاهای کنترل شده و کنترل نشده ساختمان دقت کنید. در ساختمان‌های با کاربری نوع "ب" - که کلیه ساختمان های اداری را دربر می گیرد- این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در کاربری نوع "ب" نیز سخت گیری بیشتری بر روی ساختمان های با زیربنای زیاد منظور شده است.

 
- شهر محل استقرار ساختمان

شهرها نیز به دو گروه شهرهای بزرگ و کوچک تقسیم می گردند.

 • شهرهای بزرگ: مراکز استان ها و شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت
 • شهرهای کوچک: شهرهای با کمتر از یک میلیون نفر جمعیت که مرکز استان نیستند.

به این ترتیب در حال حاضر از شهرهای غیر مرکز می توان شهرستان کرج را مطابق مبحث نوزدهم در زمره شهرهای بزرگ عنوان نمود، در حالیکه شهرستان کاشان از لحاظ مبحث 19 جز شهرهای کوچک قلمداد می گردد. طبیعی است که از لحاظ مبحث 19 شهرهای بزرگ قوانین سخت گیرانه تری را باید رعایت نمایند.

- تعیین گروه ساختمان

پس از مشخص شدن عوامل ویژه اصلی که در این بخش عنوان شد،مطابق جدول 3-5 (پیوست 5 کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ص 81) شماره گروه ساختمان از لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی تعیین و بر طبق آن طراحی مناسب بر اساس ضوابط مبحث 19 انجام می گردد. این گروه ها بیان کننده میزان حساسیت مقدار صرفه‌جویی لازم در مصرف انرژی ساختمان مربوطه می باشند، به این ترتیب که در ساختمان های گروه 1 نسبت به گروه 2 قوانین سخت گیرانه تری حکمفرما می باشد.

گروه یک: ساختمان های با صرفه جویی در مصرف انرژی زیاد

گروه دو: ساختمان های با صرفه جویی در مصرف انرژی متوسط

گروه سه: ساختمان های با صرفه جویی در مصرف انرژی کم

گروه چهار: ساختمان های بدون صرفه جویی در مصرف انرژی

بر اساس تقسیم بندی مبحث19، ساختمان های قرار گرفته در گروه 4 هیچ گونه نیازی به صرفه جویی در مصرف انرژی ندارند، با این وجود از آنجا که اتلاف انرژی در هیچ مجموعه ای پسندیده نیست، با توجه به نظر طراح بهتر است از قوانین گروه3 برای ساختمان های گروه4 استفاده نمود.

به عنوان مثال تعیین گروه ساختمان اداری با زیربنای 1500متر مربع واقع در شهر تهران به صورت زیر انجام می‌شود:

جدول3-5- گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

05

 

--
Farid Bensaeed

آموزش مبحث 19 مقررات ملي ساختمان فصل سوم

مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان بيانگر راهكارها و تمهيداتي است كه اجراي صحيح آنها سبب كاهش بار سرمايش و گرمايش واقعي ساختمان مي شود، علاوه بر آن اجراي مبحث نوزدهم سبب افزايش سطح آسايش افراد در ساختمان نیز مي‌گردد. با توجه به اختلاف زياد بين مصرف انرژي داخلي در بخش ساختمان و استانداردهاي جهاني، بايستی اهميت بيشتري براي اجراي دقيق مبحث نوزدهم مقررات ملي نسبت به ساير مقررات ملي در ساختمان قایل شد.

اكثر مردم بر اين تفكرند كه اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان سبب افزايش هزينه‌هاي ساختمان مي‌شود و اين در حالي است كه چنانچه اين مبحث در ساختمان بدرستي اجرا گردد، با توجه به صرفه‌جويي انجام شده در هزينه‌هاي بهره‌برداري و مصرف انرژي ساختمان، افزایش چشمگیری در هزینه‌های اولیه نخواهیم داشت. هم‌چنین باید در نظر داشت که هزينه اضافه شده پس از مدتی به وسیله کاهش میزان مصرف انرژی و بالطبع کاهش هزینه‌های انرژی، براي مصرف‌كننده سودآور نيز خواهد بود. از طرف دیگر با اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان شامل عايق‌كاري سيستم تاسيسات و لوله‌ها، عايق‌كاري جداره خارجي ساختمان و نصب پنجره‌هاي دوجداره استاندارد در ساختمان كمتر از 5% سبب افزايش هزينه‌هاي ساختمان در اين قسمت مي‌شود ولي از طرف ديگر ظرفيت سيستم گرمايش و سرمايش مورد نياز ساختمان را مي‌توان تا 40% نسبت به حالتيكه اين مبحث اجرا نمي‌شود، كوچكتر انتخاب كرد، كه بنوبه خود كاهش زياد هزينه‌ها را در اين قسمت شامل مي‌شود. بنابراين چنانچه در طراحي و ساخت ساختمان اصول اوليه مهندسي رعايت شود علاوه بر ايجاد فضاي مناسب براي زندگي ساكنين و افزايش سطح رفاه جامعه سبب كاهش هزينه‌ها نيز مي‌شود. بطوركلي مي‌توان از مزاياي اجراي مبحث 19 مقررات ملي در ساختمان موارد زير را نام برد.

 1. كمك به اقتصاد خانواده
 2. افزايش رفاه نسبي در نتيجة مصرف صحيح انرژي
 3. كمك به اقتصاد ملي
 4. كاهش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش آلودگي هاي ناشي از آن
 5. امكان برقراري دماي ثابت در فضای داخل
 6. تنظيم دماي دلخواه در اتاق به منظور تامين شرايط آسايش
 7. كاهش ظرفيت اوليه سيستم گرمايش و سرمايش تا 40%
 8. كاهش استهلاك سيستم گرمايش و سرمايش
 9. توزيع متعادل حرارت و امكان برقراري دما‌هاي متفاوت در هر اتاق
 10. حداقل 50% كاهش مصرف سوخت و هزينه‌هاي مربوطه

مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسي كشور مس ئ وليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن بر مبناي اين ماده اقدام به انتشار مقررات ملي در بيست مبحث نموده است كه مبحث 19 آن مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان مي‌باشد. در این مبحث رعایت برخی موارد الزامی است که در ذیل به آنها اشاره شده است.

 • عايق‌كاري ديوارهاي خارجي ساختمان (عايق‌كاري ديوارهايي كه با محيط بيرون و يا فضاهايي كه ازنظر دمايي كنترل نمي‌شوند (نظير پيلوت) الزامي است )
 • نصب پنجره‌هاي دوجداره با قاب هاي فلزي ترمال‌بريك، چوبي و يا PVC استاندارد
 • عايق‌كاري كانال هاي هوا، لوله‌هاي تاسيسات و سيستم توليد آب‌گرم
 • نصب سيستم هاي كنترل كننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتورها
 • نصب سيستم هاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گيري دماي هواي محيط

03

02

01

شکل3-1- چند نمونه از راهکارهای صرفه جویی

مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در سال 1370 به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و اجراي آن در ساختمان هاي كشور الزامي گرديد. اين مبحث چندين بار باز‌نگري گرديده كه آخرين آن در سال 1381 بوده و بعد از باز‌نگري چاپ و به كليه ارگان هاي كشوري ابلاغ گرديده است.

مراحلی که مبحث 19 در آن باید کنترل شود را می توان در 5 مرحله زیر خلاصه کرد:

 1. مرحله محاسبات و تکمیل چک لیست انرژی
 2. مرحله ترسیم نقشه ها و جزییات اجرایی
 3. مرحله صدور پروانه
 4. مرحله اجرا در سفت کاری و نازک کاری
 5. نظارت بر اجرای صحیح مبحث از طرف ناظرین و کنترل شهرداری ها

در حال حاضر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمان هاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي تمامي ساختمان هاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابعه از سال 1384 اجباري گرديده و براي ساختمان هاي واقع در ساير شهرها و استان ها مطابق برنامه زمانبندي زير الزامي مي‌باشد.

جدول3-1-گروه بندی شهرها

آذربايجان شرقي - آذربايجان غربي - اردبيل - همدان - چهارمحال بختياري - هرمزگان - بوشهر - خوزستان - زنجان

گروه الف

اصفهان-سمنان-كردستان - كرمانشاه - مركزي - قزوين - كرمان - خراسان شمالي - خراسان رضوي - خراسان جنوبي - فارس - ايلام

گروه ب

لرستان - قم - گيلان - گلستان - مازندران - كهکيلويه و بوير احمد - سيستان و بلوچستان - يزد

گروه ج

جدول3-2- زمانبندی شهرها برای اجرای مبحث 19

تمامي ساختمان ها

ساختمان هاي بالاي 100 مترمربع

ساختمان هاي بالاي 200 مترمربع

ساختمان هاي بالاي 600 مترمربع

سال

تهران و شهرهاي تابعه

مراكز استان گروه الف

مراكز شهرستان استانهاي گروه الف، مراكز استانهاي گروه ب

تمامي شهرهاي استانهاي گروه الف، مراكز شهرستان استانهاي گروه ب، مراكز استانهاي گروه ج

1384

مراكز استان گروه الف

مراكز شهرستان استانهاي گروه الف، مراكز استانهاي گروه ب

تمامي شهرهاي استانهاي گروه الف، مراكز شهرستان استانهاي گروه ب، مراكز استانهاي گروه ج

تمامي شهرهاي استانهاي گروه ب، مراكز شهرستان استانهاي گروه ج

1385

مراكز شهرستان استانهاي گروه الف، مراكز استانهاي گروه ب

تمامي شهرهاي استانهاي گروه الف، مراكز شهرستان استانهاي گروه ب، مراكز استانهاي گروه ج

تمامي شهرهاي استانهاي گروه ب، مراكز شهرستان استانهاي گروه ج

تمامي شهرهاي استانهاي گروه ج

1386

مراكز شهرستان استانهاي گروه ب،مراكز استانهاي گروه ج

مراكزشهرستان استانهاي گروه ج

تمامي شهرهاي استانهاي گروه ج

-

1387

تمامي شهرهاي استانهاي گروه الف

تمامي شهرهاي استانهاي گروه ب

-

-

1388

تمامي شهرهاي استانهاي گروه ب، مراكز شهرستان استانهاي گروه ج

تمامي شهرهاي استانهاي گروه ج

-

-

1389

ساختمانها با تكنولوژي جديد در روستاهاي استانهاي گروه الف، تمامي شهرهاي استانهاي گروه ج

-

-

-

1390

ساختمانها با تكنولوژي جديد در روستاهاي استانهاي گروه ب

-

-

-

1391

ساختمانها با تكنولوژي جديد در روستاهاي استانهاي گروه ج

-

-

-

1392

براساس ضوابط مندرج در اين مبحث حداقل مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه ساختمان به شرح زير مي‌باشد.

 1. گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح
 2. چك ليست انرژي مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
 3. نقشه‌هاي عمران و معماری ساختمان
 4. مشخصات فيزيكي مصالح و سيستم‌هاي عايق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزاي پوسته خارجي ساختمان
 5. مشخصات فني سيستم هاي تاسيسات گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تامين آب‌گرم مصرفي و روشنايي مورد استفاده در ساختمان ها

چگونگی عملکرد :

جهت آشنایی بهتر با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان روش کار با مبحث نوزدهم در اینجا مراحل کار به صورت خلاصه توضیح داده شده است.

مراحل کار با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به ترتیب عبارتست از:

 1. شناخت عوامل ویژه اصلی
 2. تعیین گروه ساختمان از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی
 3. انتخاب روش طراحی
 4. شناخت عوامل ویژه فرعی

در ابتدا با شناخت عوامل ویژه اصلی، یک ساختمان در یکی از چهار گروه ساختمان از نظر میزان صرفه‌جویی انرژی قرار می‌گیرد. عوامل ویژه اصلی که 4 عامل می‌باشند، وضعیت کلی ساختمان از دیدگاه اهمیت مصرف انرژی و میزان صرفه‌جویی لازم را مشخص می‌کنند.

پس از تعیین گروه ساختمان، یکی از دو روش طراحی زیر انتخاب می‌گردد:

 1. روش کارکردی
 2. روش تجویزی

پس از اینکه روش طراحی انتخاب شد، عوامل ویژه فرعی موثر در روش انتخاب شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن با مراجعه به جداول مرتبط با روش طراحی، مقادیر استاندارد مربوط به ساختمان استخراج و عملیات محاسباتی لازم بر روی آنها انجام می‌شود. 
 

04 

در ادامه توضیحات بیشتر درباره هریک از مراحل ذکر شده ارائه می‌شود.

 

اخبار الكترونيك

سايت هاي آموزشي فرهنگي

تازه هاي نشريات فني

آخرين اخبار دولت الكترونيك